Tóm tắt buổi họp Parent Meeting 1/18/2015 
Chào anh chị phụ huynh và các trưởng

Đây là Tóm tắt buổi họp Parent Meeting 1/18/2015

- Đề nghị phụ huynh theo dõi và giúp các em làm assign hàng tuần đễ các em có nhiều giờ chơi khi đến meeting
- Các cần có handbook và mang theo mỗi meeting,
- Các trưởng once in a while check uniform các em coi các có mang đúng và đây đủ không
- Hiện nay các trưởng trong các Den Webelos, Bear, Wolf, Tiger tạm đủ nếu cần sẽ kêu gọi thêm từ phụ huynh
- Mọi người đồng ý nếu vắng mặt không đến họp được sẽ email thông báo (Prefer Saturday evening) để các trưởng dễ dàng giúp các em Volunteer và Không cần nêu lý do. Just a kind gesture showing Leaders and Parents that we care and be role model for our Cub Scout
- Các em sẽ practice more in line up, xắp hàng, Den yell etc ...
- Các Trưởng và phụ huynh tình nguyên giúp Project cho các em trong năm 2015 . Các anh chi sẽ tìm một project nào mà con em mình thích nhật , Chuẩn bị intructions . Mình sẽ quyết định ngày giờ va` mua material khi các em ready để làm
1 Tr Trang, Project with Cloth hanger làm sau Tết, date TBD
2 Tr Kathy
3 Chi Katryna
4 Anh/Chi Trung
5 Tr Bửu / Nhi

Cám ơn tất cả các anh đã tham dự , cho ý kiến và giúp điều hành .
Làn họp kế sẽ vào khoãng 3 tháng nữa to review and adjust our plan if need

Hung Pham
Pack 612

"
Your child will follow your example, not you advice
"
- Unknown


[ view entry ] ( 47 views )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 164 )
Frame của meeting mỗi tuần 
Chào các anh chị phụ huynh và các trưởng

Frame của meeting mỗi tuần sẽ như sau. Nếu trong tuần các anh chi không nhận được thông báo gì thay đổi thì mình sẽ làm theo chương trình này
10-11
- Gathering
- Walking, Running to warm up
- Learn/Review scout law, scout sign etc.. in Handbook

Minimum requires to get the Tiger, Wolf, Bear Badge is complete the worksheet created by Tr Dat. Tr. Dat simplify the Tiger, Wolf, Bear Badge requirement in the worksheet
- Activity:
+ Do projects or
+ Play games (link to Cub Scout Games) (Develop Coordination, Problem Solving and Visual Perception, thinking, work together)

11-12
Play/Social Time
__ a)_ Sport game or Any sport Game Develop bonding in the Den
__ b)_ Nếu không có game các em có thể hang around nói chuyện với bạn trong DenCác anh chị có ý kiến gì để cho các em sinh hoạt vui hơn xin đóng góp

Pack 612 always need your help.
Hung P

Helpful Information :
- Cub Scout Games
- Âu Lạc Cub-scout Đồng Phục và Scout shop
- Lợi ích của Phong trào Hướng Đạo
- Mục đích và phương pháp của Cub Scout


[ view entry ] ( 1233 views )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 2.9 / 163 )
2015-2016 Cub Scout Advancement  
Chào các trưởng và phụ huynh,
================================
Advancement Requirements:
================================
Bobcat
___1. Learn and say the Scout Oath, with help if needed.
___2. Learn and say the Scout Law , with help if needed.
___3. Show the Cub Scout sign. Tell what it means.
___4. Show the Cub Scout handshake. Tell what it means.
___5. Say the Cub Scout motto. Tell what it means.
___6. Show the Cub Scout salute. Tell what it means.
___7. With your parent or guardian, complete the exercises in the pamphlet How to Protect Your Children From Child Abuse: A Parent's Guide-Bobcat Requirements.

Tiger Badge
___1. Adventures with your den or family:
______a) Backyard Jungle
______b) Games Tigers Play
______c) My Family's Duty to God
______d) Team Tiger
______e) Tiger Bites
______f) Tigers in the Wild
___2) One Bear elective adventure of your den or family's choosing.

Wolf Badge
___1. Adventures with your den or family:
______a) Call of the Wild
______b) Council Fire
______c) Duty to God Footsteps
______d) Howling at the Moon
______e) Paws on the Path
______f) Running With the Pack
___2) One Wolf elective adventure of your den or family's choosing.

Bear Badge
___1) Adventures with your den or family:
______a) Bear Claws
______b) Bear Necessities
______c) Fellowship and Duty to God
______d) Fur, Feathers, and Ferns
______e) Grin and Bear It
______f) Paws for Action
___2) One Bear elective adventure of your den or family's choosing.

Webelos Badge:
___a) Cast Iron Chef.
___b) Duty to God and You.
___c) First Responder, Stronger.
___d) Faster, Higher.
___e) Webelos Walkabout.
___f) 2 Elective Badges

Arrow Badge:
___a) Building a Better World.
___b) Camper
___c) Duty to God in Action.
___d) Scouting Adventure.
___e) 3 Elective Badges.

=========================================
Please click click the link to find and download the worksheets
- New Program update Document here
- All Elective Badges here
- Webelos Badges here
- Arrow Badges here
--------------------------------------------------------------

Các anh chị nếu có thắc mắc xin email hpham_yh@yahoo.com
hay gặp các trưởng trong weekly meeting

Ấu đoàn 612
Hung P[ view entry ] ( 130 views )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 158 )
Soccer shinpads 
Như anh John đề nghị, các em nên mang soccer shinpads.
Big 5 has them.

Sample picture:DP

[ view entry ] ( 389 views )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 169 )
--- Welcome to Ấu Đoàn Blog Page --- 
Cheers,

This blog/link will be used to convey information, announcements for our pack 612. Please view this blog before go to weekly meeting.


webadmin

[ view entry ] ( 126 views )   |  permalink  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 165 )

| 1 |