Tài liệu đối chiếu: http://scouting.org/scoutsource/BoyScouts/AdvancementandAwards/eaglepalm.aspx


Sau khi trở thành một Hướng đạo Đại Bàng (Eagle Scout), em có thể nhận được Palms bằng cách hoàn thành các yêu cầu sau đây:

  1. Sinh hoạt tích cực trong đoàn, đội  ít nhất là ba tháng sau khi đã đạt được đẳng hiệu Đại Bàng (Eagle Scout) hay sau khi nhận một nhánh Palm trước đó.
  2.  Bày tỏ được tinh thần Hướng Đạo bằng cách sống theo lời hứa Hướng Đạo, luật Hướng Đạo hàng ngày.
  3. Thực hiện một nỗ lực thỏa đáng để phát triển và chứng minh khả năng lãnh đạo của mình.
  4. Làm thêm  5 chuyên hiệu ngoài những yêu cầu cho đẳng hiệu Đại Bàng hay nhánh Palm trước đó. Các chuyên hiệu đạt được từ lúc làm Thiếu Sinh có thể dùng cho các yêu cầu này.
  5. Họp với Thiếu Trưởng.
  6. Hoàn thành cuộc họp với hội đồng duyệt xét (Board of review).

Em chỉ có thể đeo đúng các số chuyên hiệu của Palms nhận được sau Đẳng Hiệu Đại Bàng. Đẳng Hiệu Đồng Palm đeo 5 chuyên hiệu, Đẳng Hiệu Vàng Palm đeo 10, và Đẳng Hiệu Bạc Palm đeo 15.