Tài liệu đối chiếu: http://scouting.org/scoutsource/BoyScouts/AdvancementandAwards/eagle.aspx  1. Sinh hoạt tích cực trong đoàn, đội, toán  ít nhất là sáu tháng sau khi đã đạt được đẳng hiệu Sinh (Life Scout).
  2. Bày tỏ được tinh thần Hướng Đạo bằng cách sống theo lời hứa Hướng Đạo, luật Hướng Đạo hàng ngày.  Cho một danh sách các nhân vật em biết rõ và nhân vật này có thể cho em giấy giới thiệu; các nhân vật này có thể là cha mẹ hay người bảo trợ, các người giới thiệu của các cơ sở tôn giáo, trường học hay chỗ làm.
  3. Làm xong thêm  21 chuyên hiệu (thêm 10 chuyên hiệu nữa), gồm các đề mục sau đây:
            a.  Cứu thương cơ bản
            b.  Công dân trong cộng đồng
            c.  Công dân trong quốc gia
            d.  Công dân trên thế giới
            e.  Truyền thông
            f.   Thể dục cá nhân
            g.  Chuẩn bị khẩn cấp HAY Cứu sinh 
            h.  Khoa học về môi trường
            i. Quản lý các nhân
            j.  Bơi lội HAYđi leo núi HAY đi xe đạp
            k. Cắm trại
            l. Đời sống gia đình       

            Em chỉ có thể chọn một chuyên hiệu trong đề mục g và j. Nếu em lãnh nhiều hơn các chuyên hiệu ở đề mục g và j,
            chọn một cho yêu cầu và để những cái khác làm nhiệm ý cho đủ số 21.
  1. Trong lúc đang  ở cương vị  của đẳng hiệu Sinh  (Life Scout), tích cực làm một hay nhiều hơn  các chức vụ sau đây trong vòng sáu tháng:
Thiếu Đoàn:  Đội Trưởng, Phó Đội Trưởng Nhất, Đội Trưởng Nhất, Đội Trưởng Khai Phá, Hướng Dẫn Viên của Đoàn, Đại Diện của Hội Mũi Tên (Order of Arrow), Đàn Trưởng, Thư Ký,  Giữ Thư Viện, Giữ Lịch Sử, Quản Thủ, Người Thổi Kèn, Thiếu Niên Phụ Tá Thiếu Trưởng, Phụ Tá Tuyên Úy, Huấn Luyện Viên, Người Làm Trang Nhà (Web) , Huấn Luyện Viên  Không Để Lại Dấu Vết (Leave No Trace Trainer).
Kha Đoàn (Varsity Scout team): Thủ Quân, Đồng Thủ Quân, Quản Lý Chương Trình, Đội Trưởng, Thư Ký Đội, Đại Diện Order of Arrow, Quản Thủ Thư Viện, Quản Thủ, Phụ Tá Tuyên Úy,  Huấn Luyện Viên, Đàn Trưởng, Người Làm Trang Nhà (Web), Huấn Luyện Viên  Không Để Lại Dấu Vết (Leave No Trace Trainer).
Thanh Đội (Venturing Crew). Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch, Thư Ký, Thủ Quỹ,  Quản Thuyền, Phó Quản Thuyền, Phụ Lễ, Làm Trang Nhà (Web) của toán , Huấn Luyện Viên  Không Để Lại Dấu Vết (Leave No Trace Trainer).


  1. Trong lúc đang  ở cương vị  của đẳng hiệu Sinh  (Life Scout),  hoạch định, phát triển, và lãnh đạo các em khác một dự án phục vụ cho cơ sở tôn giáo, trường học hay cộng đồng. (Dự án có ích lợi cho một tổ chức ngoài phong trào Hướng Đạo). Dự án phải được chấp nhận bởi cơ quan/tổ chức nhận cho làm cái dự án này, bởi Thiếu trưởng, và bởi châu (council) hay đạo (district) trước khi em bắt đầu.  Em phải dùng Eagle Scout Leadership Service Project Workbook, BSA publication No. 512-927,để làm đúng các yêu cầu cần thiết.
  2. Họp với Thiếu Trưởng.
  3. Hoàn thành cuộc họp với hội đồng duyệt xét (Board of review).
Ghi Chú:

ĐIỀU KIỆN TUỔI TÁC YÊU CẦU. Các em đăng ký trong Thiếu Đoàn (Boy Scout), Kha Đoàn (Varsity Scout), Thanh Đoàn (Venturer) có thể lãnh các chuyên hiệu, phù hiệu đẳng cấp, và đẳng cấp Đại Bàng ngành Palms (Eagle Palms). Các em có thể nhận được những đẳng cấp/chuyên hiệu này cho tới sinh nhật thứ 18 của mình. Các em Thanh Sinh đã  đạt được Đẳng Hiệu Hạng Nhất trong Thiếu Đoàn hay trong Kha Đoàn có thể tiếp tục làm các đẳng hiệu của Tinh Tú (Star),  Sinh (Life), và Đại Bàng (Eagle Scout) và  Đại Bàng ngành Palms (Eagle Palms) trong lúc đăng ký với Thanh Đoàn (Venturer) cho tới sinh nhật thứ 18 của mình. Các em Thiếu Nam (Boy Scout) và Thanh Sinh (Venturers)  đã hoàn thành tất cả các yêu cầu trước hay gần sinh nhật thứ 18 của mình, các em có thêm ba tháng sau ngày sinh thứ 18 để được duyệt xét (board of review). Duyệt xét (boards of review) làm trễ từ 3 tới 6 tháng sau ngày sinh nhật thứ 18 của em phải được chấp nhận trước của văn phòng châu (council). Phải có một bản văn giải thích lý do tại sao có sự chậm trễ này, bản văn này phải được viết bởi người lớn (không phải em hướng đạo sinh) kèm theo đơn lên Đẳng Hiệu Đại Bàng. Trễ hơn 6 tháng sau sinh nhật 18 tuổi, phải liên lạc với văn phòng quốc gia cho Đẳng Hiệu Đại Bàng (The Eagle Scout Service at the national office). 

Nếu em có khuyết tật về thể chất hoặc tâm thần vĩnh viễn (
permanent physical or mental disability), em vẫn có thể trở thành một Hướng Đạo Sinh Đại Bàng (Eagle Scout) được bằng cách cố gắng làm các chuyên hiệu yêu cầu (required merit badges) càng nhiều càng tốt và làm các chuyên hiệu thay thế (alternative merit badges) còn lại. Trong trường hợp này, em phải nộp một đơn đặc biệt lên văn phòng của châu (local council service center).  Đơn của em phải được chấp nhận bởi hội đồng thăng tiến của châu trước khi em làm các chuyên hiệu thay thế (alternative merit badges).

Một Thiếu sinh hoặc Thanh Sinh khuyết tật có thể làm các đẳng hiệu sau khi em đã qua 18 tuổi nếu em đáp ứng đủ các yêu cầu chỉ trong
Advancement and Recognition Policies and Procedures.

Tài liệu trên mạng:
Tổ chức Hướng Đạo Sinh Đại Bàng Quốc Gia (National Eagle Scout Association (NESA)) cung cấp nhiều tài liệu trên mạng để giúp các em Thiếu Nam đạt được Đẳng Hiệu Đại Bàng --- nó gồm có tài liệu điện tử (electronic version) của đơn cho Đẳng Hiệu Đại Bàng và  Dự án Lãnh Đạo Phụ vụ cho Hướng Đạo Đại Bàng workbook (Eagle Scout Leadership Service Project Workbook) -- qua trang nhà ww.nesa.org.