Tài liệu đối chiếu: http://scouting.org/scoutsource/BoyScouts/AdvancementandAwards/life.aspx  1. Sinh hoạt tích cực trong đoàn và đội  ít nhất là sáu tháng dưới cương vị  Hướng Đạo Sinh Tinh Tú (Star Scout).
  2. Bày tỏ được tinh thần Hướng Đạo bằng cách sống theo lời hứa Hướng Đạo, luật Hướng Đạo hàng ngày. 
  3. Làm xong thêm  5 chuyên hiệu (tổng cộng là 11), trong đó có ba hay nhiều hơn các chuyên hiệu yêu cầu của Đẳng Hiệu Đại Bàng. (Xin coi danh sách yêu cầu Đẳng Hiệu Đại Bàng, số 3). Em hướng đạo sinh có thể chọn 15 chuyên hiệu từ trong 12 đề mục để hoàn tất các yêu cầu. 
  1. Trong lúc đang  ở cương vị  Hướng Đạo Sinh Tinh Tú (Star Scout), tham gia các công ích phục vụ với tổng cộng sáu giờ làm việc.  Các công ích này phải được sự chấp nhận của Thiếu Trưởng. 
  2. Trong lúc đang  ở cương vị  Hướng Đạo Sinh Tinh Tú (Star Scout), tích cực làm một hay nhiều hơn  các chức vụ nêu trong Hướng Đạo Sinh Tinh Tú (Star Scout) (hay làm một công việc về lãnh đạo do Thiếu Trưởng giao phó) trong vòng sáu tháng.
  3. Trong lúc đang  ở cương vị  Hướng Đạo Sinh Tinh Tú (Star Scout), dùng cách thức EDGE để chỉ dẫn một hướng đạo sinh trẻ khác một trong các sáu kỹ năng sau đây để em này có thể hoàn thành các yêu cầu đòi hỏi mà trưởng của đội thấy vừa lòng được.
     a. Hướng Đạo Hạng Nhì -- 7a và 7b (cứu thương cơ bản).
     b. Hướng Đạo Hạng Nhì -- 1a (kỹ năng ngoài trời).
     c. Hướng Đạo Hạng Nhì -- 3c, 3d, 3e and 3f (nấu ăn/cắm trại).
     d. Hướng Đạo Hạng Nhất -- 8a, 8b, 8c, và 8d (cứu thương cơ bản).
     e. Hướng Đạo Hạng Nhất -- 1, 7a và 7b (kỹ năng ngoài trời).
     f. Hướng Đạo Hạng Nhất -- 4a, 4b và 4d (nấu ăn/cắm trại).


  1. Họp với Thiếu Trưởng.
  2. Hoàn thành cuộc họp với hội đồng duyệt xét (Board of review).