Tài liệu đối chiếu: http://scouting.org/scoutsource/BoyScouts/AdvancementandAwards/star.aspx 1. Sinh hoạt tích cực trong đoàn và đội  ít nhất là bốn tháng dưới cương vị Hướng Đạo Hạng Nhất.  
 2. Bày tỏ được tinh thần Hướng Đạo bằng cách sống theo lời hứa Hướng Đạo, luật Hướng Đạo hàng ngày. Nói về bốn thí dụ em đã sống đúng với luật Hướng Đạo trong đời sống em
 3. Làm xong 6 chuyên hiệu, trong đó bốn chuyên hiệu là yêu cầu của Đẳng Hiệu Đại Bàng. 

   Tên của Chuyên Hiệu

   ____________________________________ (của Đẳng Hiệu Đại Bàng)*

   ____________________________________ (của Đẳng Hiệu Đại Bàng)*

   ____________________________________ (của Đẳng Hiệu Đại Bàng)*

   ____________________________________ (của Đẳng Hiệu Đại Bàng)*

   _______________________________________________________

   _______________________________________________________

 1. Trong lúc đang  ở cương vị Hướng Đạo Hạng Nhất, tham gia các công ích phục vụ với tổng cộng sáu giờ làm việc.  Các công ích này phải được sự chấp nhận của Thiếu Trưởng. 
 2. Trong lúc đang  ở cương vị Hướng Đạo Hạng Nhất, tích cực làm một hay nhiều hơn  các chức vụ sau đây (hay làm một công việc về lãnh đạo do Thiếu Trưởng giao phó) trong vòng bốn tháng:  

  Thiếu Đoàn:  Đội Trưởng, Phó Đội Trưởng Nhất, Đội Trưởng Nhất, Đội Trưởng Khai Phá, Hướng Dân Viên của Đoàn, Đại Diện của Hội Mũi Tên (Order of Arrow), Đàn Trưởng, Thư Ký,  Giữ Thư Viện, Giữ Lịch Sử, Quản Thủ, Người Thổi Kèn, Thiếu Niên Phụ Tá Thiếu Trưởng, Phụ Tá Tuyên Úy, Huấn Luyện Viên, Người Làm Trang Nhà (Web) , Huấn Luyện Viên  Không Để Lại Dấu Vết (Leave No Trace Trainer).
  Kha Đoàn (Varsity Scout team): Thủ Quân, Đồng Thủ Quân, Quản Lý Chương Trình, Đội Trưởng, Thư Ký Đội, Đại Diện Order of Arrow, Quản Thủ Thư Viện, Quản Thủ, Phụ Tá Tuyên Úy,  Huấn Luyện Viên, Đàn Trưởng, Người Làm Trang Nhà (Web), Huấn Luyện Viên  Không Để Lại Dấu Vết (Leave No Trace Trainer).
  Thanh Đội (Venturing Crew). Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch, Thư Ký, Thủ Quỹ,  Quản Thuyền, Phó Quản Thuyền, Phụ Lễ, Làm Trang Nhà (Web) của toán , Huấn Luyện Viên  Không Để Lại Dấu Vết (Leave No Trace Trainer).

 3. Họp với Thiếu Trưởng.
 4. Hoàn thành cuộc họp với hội đồng duyệt xét (Board of review).